Web v Rekonkstruci

Komedie

gCZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO    
           
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ SUB DAILY
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ SUB DAILYM
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
           
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO    
           
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
           
           
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ SUB DAILY
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ SUB DAILYM
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
           
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   
CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO CZ MEGAVIDEO   CZ MEGAVIDEO
   

alt
Komedie / Krimi
USA, 1996, 89 min

Obsah:
Par�dia na filmy afroamerick�ch režis�rov z 90. rokov, ktor� opisovali pr�behy farebn�ch a in�ch menš�n žij�cich v štvrtiach americk�ch veľkomiest, o každodennom n�sil� a kriminalite. Všetko sa toč� okolo gangstersk�ho života v gete, predsudkov voči farebn�m, prostit�cii, korupcii pol�cie a sexisme. Ashtray (Shawn Wayans) - čo po ang. znamen� popoln�k - žil po svojom naroden� u jeho matky. Ale teraz sa z neho mus� stať "prav� muž", ktor�ho z neho dok�že spraviť iba jeho otec. Preto sa nasťahuje do jeho domu. Znovu stret�va svojich star�ch pr�buzn�ch; jeho bratranca Loc Doga (Marlon Wayans), blazniv� stark�, kamar�tov Loc Doga a mnoho ďalš�ch obyvateľov štvrte. Jeho život sa mu zmen�, až keď spozn� mnohodetn� mamičku Dashiki (Tracey Cherelle Jones)...
alt
Komedie
USA / Velk� Brit�nie, 2008, 101 min

Obsah:
Hrdina filmu společnosti Columbia Pictures Jak ukr�st nevěstu, Tom (Patrick Dempsey), si už�v� života: je sexy, je �spěšn� a v�, že se může kdykoliv spolehnout na Hannah (Michelle Monaghan), svou okouzluj�c� nejlepš� kamar�dku, kter� je jedin�m neměnn�m prvkem v jeho životě. Všechno dokonale funguje až do chv�le, kdy Hannah odjede na šest t�dnů pracovně do Skotska...a Tom si s �žasem uvědom�, jak pr�zdn� jeho život bez n� je. Rozhodne se, že jakmile se vr�t�, pož�d� ji o ruku - ale je ohromen, když se dozv�, že se zasnoubila s bohat�m a pohledn�m Skotem a pl�nuje se k němu přestěhovat. Když Toma Hannah pož�d�, aby j� šel "za družičku", rozpačitě souhlas�...ale jen proto, aby se mohl pokusit Hannah z�skat pro sebe a překazit svatbu, dokud nen� pozdě.
alt
Komedie
Kanada, 2007, 95 min

Obsah:
Dvě hloup� blond�ny, kter� vypadaj�, jakoby pr�vě vylezly z reklamy na růžovou, se přihl�s� do kurzu l�t�n�. Tam se tak� poprv� setk�vaj� a zjist�, že si neuvěřitelně dobře rozum�. Dee a Dawn se stanou dobr�mi př�telkyněmi a ke sv�mu překvapen� zjist�, že jsou dokonce sousedky už skoro cel� rok! Obě dvě si touž� naj�t pr�ci, a jelikož jsou "v�born�" tanečnice, natref� v novin�ch na inzer�t a dostav� se na konkurz. Jenže tam se situace v několika př�št�ch minut�ch pěkně zamot� a najednou jsou Dee a Dawn podezřel� z vraždy. Sleduj� je dva muži, kteř� si mysl�, že jedna z nich je �dajn� zn�m� vražedkyně Kočka, a ti jim nab�dnou kupu peněz za to, aby jely k Niagarsk�m vodop�dům a odstranily pana Wonga. Blond�nky to přij�maj�, protože to pochop� �plně jinak, než je to řečeno, a poušt� se na bl�znivou cestu...

alt
Akčn� / Sportovn� / Rodinn�
USA, 2008, 129 min

Obsah:
Všechno děl� na hranici schopnost�, každ� jeho v�kon prov�z� maxim�ln� riziko nezdaru. Speed, mlad�, talentovan� z�vodn�k. Agresivn�, instinktivn� a neboj�cn�. D�ky tomu, že jeho otec vymyslel superrychl� bour�k Mach 5, m� Speed (Emile Hirsh) možnost utkat se s těmi nejlepš�mi z nejlepš�ch ve smrtelně nebezpečn�m z�vodě přes celou zemi. Tady na něj neček� jen rival Racer X (Matthew Fox), ale nejsp�š i pravda o smrti jeho bratra.

Bratři Wachowšt� po trilogii Matrix neplavali v peněz�ch, n�brž osnovali pl�ny, kterak adaptovat slavn� animovan� seri�l Speed Racer. Ten m� svůj původ v 60. letech v Japonsku, kde byl vys�l�n pod n�zvem Mach Go Go Go, a představoval jeden z prvn�ch pokusů implantovat charakteristick� japonsk� styl manga/anime na lukrativn� americk� televizn� trh. Pokus vyšel a pro mnoh� Američany představoval prvn� setk�n� s t�mto fenom�nem. Stejně tak pro bratry Wachowsk�. Jelikož chtěli po “R“ sn�mc�ch dost�t uzn�n� u širš�ho publika, zrealizovali Speed Racera jako rodinnou z�bavu. Nekomplikovan� (ovšem komplikovaně odvypr�věn�) př�běh posloužil režis�rům k rozpout�n� form�ln� symfonie, jej�ž technick� bravura a audiovizu�ln� promyšlenost dle teoretika Jiř�ho Fl�gla "dalece překročila svou dobu a zařadila film k vrcholn�m v�tvorům historie uměn�."